Block Gat_MR Gan_EN Gan_MR
अक्कलकुवा अक्कलकुवा Akkalkuwa 1 अक्कालकुवा १
अक्कलकुवा अक्कलकुवा Akkalkuwa 2 अक्कालकुवा २
शहादा सारंगखेडा Anradh अनरद
तळोदा अमोनी Amalpada अमलपाडा
तळोदा अमोनी Amoni अमोनी
अक्राणी - धडगाव असली Asali असली
तळोदा आमलाड Amlad आमलाड
नंदुरबार आष्टे Ashate आष्टे
नवापूर उमराण Umran उमराण
अक्कलकुवा होराफळी Ohova ओहवा
शहादा कन्साई Kansai कन्साई
नवापूर खांडबारा Karanjali करंजाळी
नवापूर करंजी बु Karanji Bk. करंजी बु.
शहादा कहाटूळ Kalambu कळंबू
शहादा कहाटूळ Kahatul कहाटूळ
अक्राणी - धडगाव कात्री Katri कात्री
शहादा कुढावद Kudhavad कुढावद
शहादा चांदशैली Kondawal कोंढावळ
नंदुरबार कोठली खुर्द Khothali Kd. कोठली खु.
नंदुरबार कोपर्ली Koparli कोपर्ली
अक्कलकुवा खापर Korai कोराई
नंदुरबार खोंडामळी Korit कोरीट
नवापूर रायंगण Kolda कोळदा
नंदुरबार कोळदे Kolade कोळदे
नवापूर खांडबारा Khandbara खांडबारा
Records 1 to 25 of 112
Go to page: